Richter International Piano Competition
Winners
THE SVIATOSLAV RICHTER
INTERNATIONAL PIANO COMPETITION

Moscow, June 16-28, 2008


Back
The Competition is supported by The Government of Moscow
Sviatoslav Richter International Piano Competition
Charity Foundation
Bolshaya Nikitskaya str., 46/17, bld.1,
Moscow 121069, Russia phone +7 (495) 690-56-32
phone/fax:
+7 (495) 291-46-72
info@richtercompetition.com

Gosconcert
Foundation's Partner
on Competition realization
   Competition's official aircraft
   Competition's official car Competition's official car
   Official hotel of the Competition Official hotel
for Jury members
   Official hotel
for Competition participants
   Official Competition's webcasting partner Official Competition's webcasting partner
   Competition's insurance partner
   Competition's press agent
Competition's Official Pianos  
   Competition's official piano Competition's official piano
Media partners  
  
  
A member of the Alink-Argerich Foundation The competition has been
a member of the
Alink-Argerich Foundation 
since 2004.